Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia, specjalność: Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią

Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskali umiejętności i podstawową wiedzę teoretyczną z różnych dziedzin. Studenci uzyskali umiejętności pozwalające pozyskiwać dane do analizowania zjawisk i procesów przyrodniczych, społecznych i ekonomiczno-gospodarczych oraz dokonywać ich oceny z różną dokładnością. Absolwenci uzyskali umiejętności w zakresie pozwalającym opisać strukturę i kompetencje organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w planowaniu przestrzennym i gospodarowaniu przestrzenią. Potrafią zastosować różne techniki i narzędzia badawcze do zidentyfikowania cech obiektów występujących w przestrzeni planistycznej, ich wizualizacji i interpretacji. Potrafią określić rolę i znaczenie środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym. Absolwenci potrafią wskazać i zaplanować działania odnoszące się do obszaru objętego analizą oraz przeanalizować opracowania planistyczne pod kątem ich zgodności z przepisami prawa oraz zasadami ekorozwoju.

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia, specjalność: Urbanistyka w planowaniu przestrzennym

Absolwenci studiów pierwszego stopnia otrzymują podstawową teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu projektowania urbanistycznego i planowania przestrzennego w skali lokalnej oraz regionalnej, a także interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego – o charakterze technicznym, ekonomicznym, przyrodniczym i społecznym.

Absolwenci posiadają umiejętność przygotowania projektów planistycznych oraz innych opracowań w różnych zakresach i technikach, takich jak: inwentaryzacja urbanistyczna terenu, koncepcje zagospodarowania i zabudowy zespołów mieszkaniowych jednorodzinnych i wielorodzinnych, programy usług podstawowych dla osiedli mieszkaniowych, koncepcje urządzania przestrzeni publicznych z uwzględnieniem detalu urbanistycznego. Posiadają kompetencje do opracowywania studiów i analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych; podejmowania współpracy w ramach sporządzania planów i programów rozwojowych, a także przygotowywania w pełnym zakresie dokumentów planistycznych, takich jak miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz opracowywania analiz urbanistycznych dla potrzeb decyzji o warunkach zabudowy.

Sylwetka absolwenta studiów drugiego stopnia, specjalność: Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią

Absolwenci kierunku Gospodarka Przestrzenna uzyskali interdyscyplinarną wiedzę niezbędną do oceny uwarunkowań przyrodniczych i kulturowych w wyznaczaniu kierunków zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich  i miejskich, zgodnie z wymaganiami zrównoważonego rozwoju. Absolwenci uzyskali wiedzę potrzebną do opracowania ocen i prognoz oddziaływania na środowisko, planowania rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem walorów środowiskowych oraz zasobów złóż kopalin. Absolwenci uzyskali umiejętności analityczne, kreatywne oraz negocjacyjne. Poznali uwarunkowania społeczne i interkulturowe działalności z zakresu gospodarki przestrzennej. Otrzymali niezbędną wiedzę z zakresu technologii i podstaw formalno-prawnych dla: opracowywania projektów wybranych prac urządzeniowo-rolnych, gospodarki nieruchomościami, interpretacji wyników monitoringu środowiska, opracowania prezentacji kartograficznych oraz modelowania, symulacji i prognozowania zjawisk i procesów związanych z gospodarowaniem przestrzenią z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności stosowania komputerowych technologii CAD i GIS.

Sylwetka absolwenta studiów drugiego stopnia, specjalność: Urbanistyka w planowaniu przestrzennym

Absolwenci kierunku Gospodarka Przestrzenna zdobyli interdyscyplinarną wiedzę niezbędną do uczestniczenia w kształtowaniu środowiska zurbanizowanego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi i prawnymi oraz zasadami ładu przestrzennego, przy zachowaniu europejskiego dziedzictwa kultury.

Absolwenci uzyskali umiejętności teoretyczne, analityczne, kreatywne oraz negocjacyjne dotyczące procesów zachodzących w przestrzeni. Poznali uwarunkowania techniczne, przyrodnicze, społeczne i kulturowe z zakresu gospodarki przestrzennej. Otrzymali niezbędne przygotowanie do: opracowywania urbanistycznych projektów zespołów zabudowy o złożonych i wielofunkcyjnych strukturach wraz z określanymi dla nich programami; opracowywania dokumentów planistycznych i konstruowania programów i wizji rozwojowych jednostek osadniczych; zarządzania rozwojem przestrzennym, opracowywania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast, strategii rozwoju, modelowania, prognozowania i symulowania rozwoju przestrzennego, z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności stosowania komputerowych technologii CAD i GIS.

Absolwenci kierunku posiadają kompetencje do:

 • wydawania decyzji o warunkach zabudowy,
 • opracowywania warunków technicznych do przetargów na opracowywanie studiów uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego,
 • oceny jakości opracowywanych na zlecenie studiów i planów zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowywania warunków do realizacji postanowień zawartych w tych opracowaniach,
 • współdziałania z innymi jednostkami przy tworzeniu i realizacji polityk z zakresu ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i rozwoju regionów,
 • uczestnictwa w tworzeniu koncepcji i realizacji systemów informacji przestrzennej,
 • uczestnictwa w realizacji polityki europejskiej z zakresu zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i rozwoju regionalnego.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie przy:

 • sporządzaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego województw,
 • opracowywaniu koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju,
 • projektowaniu i tworzeniu systemów informacji przestrzennej,
 • opracowywaniu ekspertyz i studiów dotyczących zagospodarowania przestrzennego,
 • opracowywaniu ocen wpływu przedsięwzięć na środowisko oraz prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Absolwenci będą mogli ubiegać się o przyjęcie do izby urbanistów i pełnić samodzielne funkcje w planowaniu przestrzennym. Po studiach uzupełniających mogą się również ubiegać o uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.