Poniżej do pobrania prezentacje referatów wygłoszonych podczas Konferencji Naukowej pt. "Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju".

MGGP S.A. - Architektura, inżynieria, geoinformacja

Ricoh - Rozwiązania IT dla przetwarzania informacji przestrzennej

Bernatek Anita - Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w planowaniu przestrzennym na poziomie lokalnym

Chmielewski Jan Maciej - Teoretyczne przesłanki systemu planowania przestrzennego na poziomie lokalnym

Cykalewicz Tomasz- Priorytety planowania przestrzennego i gospodarowania przestrzenią w obszarach suburbanizacji na przykładzie Szczecina (nieuświadomiony obszar problemowy generujący trwałe następstwa i dalsze konflikty)

Freino Helena - Kształtowanie środowiska i krajobrazu w strategiach rozwoju miast Europy Zachodniej - insipracja czy negacja w konfrontacji z sytuacją w Polsce

Hrehorowicz-Gaber Hanna - Ochrona i kształtowanie fizjonomii układów osadniczych w strefie oddziaływania ruchu turystycznego jako element równoważenia rozwoju obszarów górskich

Jakubowski Kasper - Rola uwarunkowań przyrodniczych i społecznych w kształtowaniu zielonej infrrastruktury

Jaranowska Alicja - Ochrona i kształtowanie układów urbanistycznych i ruralistycznych w terenach nadrzecznych położonych w Obszarach Chronionego Krajobrazu, na przykładzie wsi Spicymierz w gminie Uniejów, województwo łódzkie

Jastrzębska Ewa - E-obywatel jako nowe wyzwanie dla administracji publicznej

Korbel Wojciech - Prawo i jego interpretacja - kluczowy probelm współczesnego procesu planowania inwestycji budowlanej w Polsce

Legutko-Kobus Paulina - Zaufanie społeczne i kapitał społeczny jako determinanty implementacji rozwoju zrównoważonego do planowania przestrzennego

Łupiński Waldemar - Wybrane problemy gospodarowania przestrzenią na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego i jego otulinie

Miszewska-Urbańska Emilia - Problemy własnościowe nieruchomości na terenach rewitalizowanych - studium przypadku

Niedzielko Joanna - Ład przestrzeni miejskiej w kontekście nowoczesnej techniki

Pokorski Piotr - Oczekiwania społeczne w zakresie technologii stosowanych w budownictwie drogowym

Rosegnal Marcin - Opracowania około planistyczne w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - uwarunkowania prawne - przyczynek do dyskusji

Sajnóg Natalia - Rola geodety w procesie inwestycyjnym - aspekt lokalizacji sieci uzbrojenia terenu

Sikora Dorota - Park zabytkowy we współczesnym mieście

Skowysz Robert - Zagadnienia wsparcia wybranych procesów planistycznych na przykładzie implementacji systemu MSZ-KIIP

Sobieraj Janusz - Zarządzanie procesem inwestycyjnym (od studium uwarunkowań przestrzennych po przeprowadzenia badań po 3-letniej eksploatacji do dnia upłynięcia okresu gwarancji i rękojmi)

Sochacka-Sutkowska Eliza - Partnerstwo publiczno - społeczne jako uwarunkowanie efektywności planowania przestrzennego na miejskich obszarach rewitalizacji

Stelmach-Fita Beata - Publiczny dostęp do danych o zagospodarowania przestrzennym - potrzeby i ograniczenia

Strzelecka Elżbieta - Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Szanse i zagrożenia w planowaniu przestrzennym

Śleszyński Przemysław - Aktualne problemy plac planistycznych w gminach

Świdyński Jarosław - Obszary przyrodniczo cenne w procesach racjonalnego planowania przestrzeni zurbanizowanej

Trębacz Paweł - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne a zrównoważone gospodarowanie przestrzenią

Wilczkiewicz Małgorzata Zofia - Wpływ rozwoju zrównoważonego na architekturę XXI wieku na przykładzie miast Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i państw Europy

Wojtas Ewelina - Zastosowanie modelowania hydrologicznego w analizie wpływu planowania przestrzennego na retencję