Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy, że po raz II zechcieliście Państwo wziąć udział w Konferencji Naukowej Katedry Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym. Dzięki Państwa zaangażowaniu i chęci dzielenia się swoimi pracami naukowymi stała się ona wyjątkowym wydarzeniem.

Dziękujemy za zaufanie, wspólnie spędzony czas, wymianę myśli i zapraszamy do obejrzenia relacji z konferencji.

Relacja z Konferencji Naukowej pt.

 „Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju”

 24-25 czerwca 2014 r., Warszawa

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym zorganizowała w dniach 24-25 czerwca 2014 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej ogólnokrajową konferencję naukową pod tytułem „Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju”.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Główny Geodeta Kraju, Komitet Geodezji PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Jolanta Hibner - Poseł do Parlamentu Europejskiego, JM Rektor Politechniki Warszawskiej oraz Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Pierwsza edycja konferencji - „Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju” zorganizowana przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym w roku 2011 w Jachrance zgromadziła naukowców i specjalistów wywodzących się z ośrodków z całego kraju. Zgodnie z zamierzeniem organizatorów, konferencja zainicjowała cykliczne spotkania integrujące środowiska naukowe i samorządowe, dające możliwość wymiany doświadczeń oraz refleksji teoretycznych dotyczących nowych obszarów badawczych w planowaniu przestrzennym. Obecna, druga edycja konferencji, będąca kontynuacją i rozwinięciem poprzedniej, miała na celu pogłębienie badań w dziedzinie gospodarki przestrzennej, koncentrując się na czterech głównych blokach tematycznych obejmujących uwarunkowania związane z: planowaniem przestrzennym, procesem inwestycyjnym, organizacją gospodarowania przestrzenią oraz partycypacją społeczną. Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, zgromadziła ponad stu uczestników niemal z całej Polski: pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych reprezentujących różne ośrodki akademickie w kraju, przedstawicieli administracji publicznej, pracowni architektoniczno-urbanistycznych, firm budowlanych i deweloperskich, którym nieobojętna jest sfera gospodarowania przestrzenią.

Uczestnictwo i krótkie wystąpienie w początkowej części konferencji JM Rektora PW Jana Szmita nadało Konferencji znaczenia ogólnouczelnianego. Sponsorzy, którzy finansowo wsparli Konferencję (Esri Polska, MGGP S. A., Ricoh) mieli także sposobność zaprezentowania swoich firm i promocji usług świadczonych dla gospodarki przestrzennej.

Uczestnicy konferencji otrzymali abstrakty 76 zgłoszonych referatów, które mają być opublikowane w wydawanej serii „Gospodarka Przestrzenna”. Podczas obrad zaprezentowano 40 posterów oraz wygłoszono 28 interesujących referatów wybranych przez Komitet Naukowy konferencji. Wybrane referaty wypełniły zaplanowaną w czerech blokach tematykę konferencji.  Były to następujące wystąpienia:

1.     Bernatek Anita, Jakiel Michał (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej) - Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w planowaniu przestrzennym na poziomie lokalnym (na przykładzie wybranych obszarów w Polsce Północnej)

2.     Chmielewski Jan Maciej (Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii) - Teoretyczne przesłanki systemu planowania przestrzennego na poziomie lokalnym

3.     Krystyna Czarnecka (Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii) - Rola rynku nieruchomości w rozwoju przestrzennym i budżecie m. st. Warszawy

4.     Cykalewicz Tomasz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) - Priorytety planowania przestrzennego i gospodarowania przestrzenią w obszarach suburbanizacji na przykładzie Szczecina (nieuświadomiony obszar problemowy generujący trwałe następstwa i dalsze konflikty)

5.     Freino Helena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury) - Kształtowanie środowiska i krajobrazu w strategiach rozwoju miast Europy Zachodniej - inspiracja czy negacja w konfrontacji z sytuacją w Polsce

6.     Hrehorowicz Gaber Hanna (Politechnika Krakowska, Instytut Projektowania Miast
i Regionów) - Ochrona i kształtowanie fizjonomii układów osadniczych w strefie oddziaływania ruchu turystycznego jako element równoważenia rozwoju obszarów górskich

7.     Jakubowski Kasper (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Architektury Krajobrazu) - Rola uwarunkowań przyrodniczych i społecznych w kształtowaniu zielonej infrastruktury

8.     Jaranowska Alicja, Woźniak Łukasz (MONDRA Design) - Ochrona i kształtowanie układów urbanistycznych i ruralistycznych w terenach nadrzecznych położonych w Obszarach Chronionego Krajobrazu, na przykładzie wsi Spicymierz w gminie Uniejów, województwo łódzkie

9.     Jastrzębska Ewa, Legutko-Kobus Paulina (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Kolegium Ekonomiczno – Społeczne) - E-obywatel jako nowe wyzwanie dla administracji publicznej

10.  Korbel Wojciech (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Projektowania Urbanistycznego) - Prawo i jego interpretacja - kluczowy problem współczesnego procesu planowania inwestycji budowlanej w Polsce

11.  Kozok Janusz, Jardel Michał, Skowysz Robert (Sygnity SA.) - Zagadnienia wsparcia wybranych procesów planistycznych na przykładzie implementacji systemu MSZ-KIIP

12.  Legutko-Kobus Paulina, Jastrzębska Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Kolegium Ekonomiczno – Społeczne) - Zaufanie społeczne i kapitał społeczny jako determinanty implementacji rozwoju zrównoważonego do planowania przestrzennego

13.  Łupiński Waldemar (Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska) - Wybrane problemy gospodarowania przestrzenią na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego i w jego otulinie

14.  Miszewska-Urbańska Emilia, Apollo Magdalena, Wiśniewski Radosław - Problemy własnościowe nieruchomości na terenach rewitalizowanych - studium przypadku

15.  Niedzielko Joanna (Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)  - Ład przestrzeni miejskiej w kontekście nowoczesnej techniki

16.  Nowak, Edward, Sajnóg Natalia (Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii) - Rola geodety w procesie inwestycyjnym - aspekt lokalizacji sieci uzbrojenia terenu

17.  Radziszewski Piotr, Liphardt Adam, Pokorski Piotr (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej) - Oczekiwania społeczne w zakresie technologii stosowanych w budownictwie drogowym

18.  Rosegnal Marcin (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie, MGGP S.A.) - Opracowania około planistyczne w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - uwarunkowania prawne - przyczynek do dyskusji

19.  Sikora Dorota (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Sztuki Krajobrazu) - Park zabytkowy we współczesnym mieście

20.  Sobieraj Janusz (Korporacja Radex S.A.) - Zarządzanie procesem inwestycyjnym (od studium uwarunkowań przestrzennych po przeprowadzenia badań po 3-letniej eksploatacji do dnia upłynięcia okresu gwarancji i rękojmi)

21.  Sochacka-Sutkowska Eliza (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Projektowania Krajobrazu) - Partnerstwo publiczno - społeczne jako uwarunkowanie efektywności planowania przestrzennego na miejskich obszarach rewitalizacji

22.  Stelmach-Fita Beata (Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego) - Publiczny dostęp do danych o zagospodarowania przestrzennym - potrzeby i ograniczenia

23.  Strzelecka Elżbieta, Dobrzańska Sylwia (Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska) - Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Szanse i zagrożenia w planowaniu przestrzennym

24.  Śleszyński Przemysław (Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN) - Aktualne problemy plac planistycznych w gminach

25.  Świdyński Jarosław (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej) - Obszary przyrodniczo cenne w procesach racjonalnego planowania przestrzeni zurbanizowanej

26.  Trębacz Paweł (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury) - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne a zrównoważone gospodarowanie przestrzenią

27.  Wilczkiewicz Małgorzata Zofia (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu) - Wpływ rozwoju zrównoważonego na architekturę XXI wieku na przykładzie miast Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i państw Europy

28.  Wojtas Ewelina, Sawczak Mateusz,  Bergier Tomasz (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska) - Zastosowanie modelowania hydrologicznego w analizie wpływu planowania przestrzennego na retencję

Oprócz wygłoszonych referatów osoby prowadzące poszczególne sesje konferencyjne uzupełniali kwestie poruszane w referatach własnymi komentarzami. Niektóre zagadnienia były także podnoszone w ramach dyskusji. Konferencja wykazała szeroki wachlarz zagadnień wiążących się z gospodarką przestrzenną, a także ujawniła dalszą konieczność zacieśniania współpracy osób i instytucji zajmujących się tymi zagadnieniami.

Gospodarka przestrzenna jest specjalnością wyłaniającą się z nauk technicznych, społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych i geograficznych. Kierując się zasadami rozwoju zrównoważonego relacje pomiędzy tymi naukami współcześnie określają podstawowe wyzwania naukowe dla nowych pól badawczych i programów dydaktycznych w gospodarce przestrzennej. Uczelnie kształcące na kierunku gospodarka przestrzenna zabiegają o utworzenie dyscypliny naukowej o tej nazwie. Inicjatywa podjęta przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym organizacji cyklicznych konferencji z zakresu gospodarki przestrzennej ma na celu określenie obszaru naukowego dla takiej dyscypliny. Prof. Jan M. Chmielewski w podsumowaniu konferencji zwrócił uwagę na trzy kwestie, ujawnione w czasie konferencji, wymagające międzydyscyplinarnej współpracy,
tj: dopracowanie jednoznaczności podstawowego słownictwa, określenia aspektu planowania zarówno strategicznego, jak i przestrzennego w gospodarce przestrzennej oraz delimitacji procesów implementacji podejmowanych w jej zakresie programów, działań i inwestycji.

Prof. dr hab. Alina Maciejewska

Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji

Prof. dr hab. inż. arch. Jan M. Chmielewski

Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji