20 października 2016 roku Rada Wydziału Geodezji i Kartografii
podjęła Uchwałę o nadaniu mgr inż. Wiolecie Krupowicz stopnia doktora
w dziedzinie nauk technicznych,
w dyscyplinie geodezja i kartografia

Promotor: Dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska - Mikulska, prof. PW
Recenzenci:
dr hab. inż. Jerzy Chmiel (Politechnika Warszawska)
dr hab. inż. Jarosław Janus (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Temat: Metodyka kształtowania sieci dróg w pracach scaleniowych na obszarach wiejskich z uwzględnieniem aspektów środowiskowo-krajobrazowych
Więcej informacji na stronie >>>

 

 ________________________________________________________________

18 czerwca 2015 roku Rada Wydziału Geodezji i Kartografii

podjęła decyzję o otwarciu przewodu doktorskiego mgr inż. Andrzeja Szymona Borkowskiego pod tytułem "Modelowanie geostatystyczne stanu zanieczyszczeń gleb na podstawie depozycji z powietrza atmosferycznego"

Promotor: dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina prof. PW,

Promotor pomocniczy: dr inż. Joanna Jaroszewicz

 ________________________________________________________________

19 stycznia 2015 roku na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

Franklina OBIRI-NYARKO, MSc

Temat rozprawy doktorskiej:

SIMULTANEOUS REMOVAL OF HEAVY METALS AND BTEX

FROM CONTAMINATED GROUNDWATER

BY PERMEABLE REACTIVE BARRIERS

Symultaniczne usuwanie metali ciężkich i BTEX z zanieczyszczonej wody podziemnej z wykorzystaniem Przepuszczalnych Barier Aktywnych

Promotor: dr hab. inż. Jolanta KWIATKOWSKA-MALINA, prof. PW,

Promotor pomocniczy: dr Tomasz Kasela

Recenzenci:

prof. dr ir. Wim H. RULKENS, Wageningen University, NL 

dr Steve THORNTON, associate professor, University of Sheffield, UK

Streszczenie rozprawy doktorskiej do pobrania

Link do fotorelacji

 ________________________________________________________________

18 grudnia 2014 roku Rada Wydziału Geodezji i Kartografii

podjęła Uchwałę o nadaniu dr inż. Adriannie Kupidurze stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych,

w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalności gospodarka przestrzenna.

 

Streszczenie rozprawy habilitacyjnej do pobrania

Kupidura A., 2013, Dziedzictwo krajobrazowe w gospodarowaniu przestrzenią, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Geodezja, z. 53, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa