Gospodarka Przestrzenna

Studia stacjonarne obejmują:

·         studia I - stopnia (inżynierskie). Studia trwają 7 semestrów i są podzielone na dwie specjalności:

  • Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
  • Urbanistyka w planowaniu przestrzennym

·         studia II - stopnia (magisterskie). Studia trwają  3 semestry i są podzielone na dwie specjalności:

  • Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
  • Urbanistyka w planowaniu przestrzennym

Studia niestacjonarne obejmują:

          studia I - stopnia (inżynierskie). Studia trwają 8 semestrów i są podzielone na dwie specjalności:

  • Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
  • Urbanistyka w planowaniu przestrzennym

·         studia II - stopnia (magisterskie). Studia trwają 4 semestry i są podzielone na dwie specjalności:

  • Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
  • Urbanistyka w planowaniu przestrzennym

Na kierunku Gospodarka Przestrzenna, na studia niestacjonarne II stopnia, przyjmowani są również kandydaci  ze stopniem licencjata, którzy po uzupełnieniu 9 przedmiotów w czasie czterech semestrów studiów otrzymują tytuł magistra.

Studenci kierunku Gospodarka Przestrzenna otrzymują wiedzę o charakterze wielodyscyplinarnym: przyrodniczym, technicznym, społecznym i ekonomicznym. Zajęcia prowadzą specjaliści pracujący na kilku wydziałach Politechniki Warszawskiej: na Wydziale Geodezji i Kartografii, na Wydziale Architektury, na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych oraz na Wydziale Zarządzania.

Kierunek Gospodarka Przestrzenna, z racji interdyscyplinarnej specyfiki, merytorycznie koordynowany jest przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym pozostającą w strukturach Wydziału Geodezji i Kartografii. Jednostka koordynująca ma charakter naukowo-dydaktyczny. W ramach zajęć prowadzonych na kierunku Gospodarka Przestrzenna uwzględniane są tradycje oraz duży dorobek naukowy i dydaktyczny pracowników z zakresu planowania przestrzennego, urbanistyki, nauk przyrodniczych, urządzania terenów wiejskich, wykorzystania technologii systemów informacji przestrzennej, przetwarzania i interpretacji zdjęć lotniczych i satelitarnych, kartografii i gospodarki nieruchomościami. Ma to odpowiednie przełożenie na kompetencje uzyskiwane przez przyszłego absolwenta na poszczególnych poziomach kształcenia, odnoszące się do jego wiedzy, umiejętności i postaw społecznych.

Prace projektowe i dyplomowe, wykonywane często we współpracy z zainteresowanymi jednostkami zewnętrznymi i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, mają duże znaczenie w przygotowywaniu przyszłego absolwenta do rozwiązywania problemów istotnych dla gmin, powiatów i województw. Sprzyjają temu również praktyki odbywane w jednostkach samorządu terytorialnego i współpraca z instytucjami zagranicznymi. Poprzez realizację przedmiotów obieralnych (zarówno na pierwszym, jak i na drugim stopniu studiów) stwarza się możliwości szerszego rozwijania indywidualnych zainteresowań, co może być także przydatne w późniejszym ubieganiu się przez przyszłych absolwentów o uprawnienia zawodowe w kilku obszarach.