Kierunek studiów „Gospodarka Przestrzenna" został utworzony w Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Geodezji i Kartografii w roku 2005. Kierunek jest prowadzony przy współudziale kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. W roku akademickim 2009/2010 zostali wypromowani pierwsi absolwenci tego kierunku z dyplomem inżyniera. Kierunek „Gospodarka Przestrzenna" z racji interdyscyplinarnej specyfiki merytorycznie koordynowany jest przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym, pozostającą w strukturach Wydziału Geodezji i Kartografii. Jednostka koordynująca ma charakter naukowo-dydaktyczny. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej oraz w budynku Wydziału Architektury.